събота, 16 октомври 2010 г.

Ритъм, метрум, такт

Ритъм - Огранизираното движение в музиката, породено от редуването на различни тонови трайности наричаме ритъм;
Метрум е периодичната пулсация, породена от редуването на силни и слаби моменти, наречени метрични времена;
Метрумът организира ритъма без да го ограничава. Той е израз на вродения в човека усет за симетрия и съразмерност на формите, а ритъмът е израз на стремежа към разнообразие. Тясната връзка на метрума и ритъма намират отражение в термина ‘метро-ритъм’, който напълно отразява временната организация на музиката. Метро-ритъмът е основно изразно средство. Според броя на метричните времена, метрумите биват двувременни, тривременни и други.
Метруми, които имат едно силно време и едно или две слаби се наричат прости.
Метруми, получени от логическото сливане в едно цяло на два или повече прости метрума се наричат сложни. Сложните метруми имат едно силно време и едно или няколкото относително силни времна, които представляват силните времена на простите метруми в състава на сложния.
Метрум с определена нотна стойност за едно метрично време е размер.
Той се изразява с числена дроб, на която числителя показва броя на времената в такта, а знаменателя нотната стойност за едно време. Като числен израз на метрума размерът също може да бъде прост или сложен. Сложните размери съставени от еднакви прости се наричат равноделни. Сложни размери, съставени от различни прости размери се наричат неравноделни.
Такт – час от музикално произведение, която започва на силно време и завършва преди следващото силно време.
Акцент – отделянето на даден тон, посредством най-голяма сила или по-голяма продължителност спрямо заобикалящите го такива. Чрез него се определя метрума.
Трайност – зависи от количеството време, през което тонът звучи. Това зависи също и от способностите на звуковия източник да трепти. Тоновта трайност практически се означава с нотни трайности. Те показват относителното времетраене на тона или ни показва, че даден тон е дав пъти по-голям и обратното от друг. За да отразим абсолютното времетраене на тона е необходимо темпо и метрономно указание. Абсолютната трайност се измерва с метроном.
Синкоп - Явление, при което силното време се премества на предидущото слабо, при което се получава встъпване на слаб метричен момент, който е продължил да звучи и през следващия силен метричен момент.

1 коментар:

Анонимен каза...

Това наистина е полезна информация за повечето ученици.